Son Eklenenler

Ganyan Bayiliği Nasıl Alınır

Ganyan Bayi işletmek için bazı şartlar vardır.

Bu şartlar yerine getirildiğinde bayi işletme ruhsatı Tjk tarafından size verilmektedir.

Bu şartlar Tjk'nın web sitesinde açık bir şekilde yazılmıştır.O makalenin tamamını sizlerle paylaşıyoruz....


Madde 1) AMAÇ VE İÇERİK
TJK Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin amacı; sabit bayilik verilecek yerlerin tespiti, müracaatlarının kabulü ve incelenmesi, müracaatlar içerisinden adaylarının belirlenmesi, sabit bayilik sözleşmesinin düzenlenmesi, sabit bayilerin denetimleri, görev ve sorumluluklarının belli bir yönteme bağlanarak uygulanmasını sağlamaktır


Madde 2) TANIMLAR

Amaç ve İçerik başlıklı Madde 1 ‘den de anlaşılacağı üzere İşbu yönetmelikte geçen tüm bayi adayı, bayi, örnek bayi, bayilik sözleşmesi, bayilik mekanı vb gibi tüm ifadelerin her birisi Sabit Ganyan bayiliğine yönelik ifadeler olarak anlaşılacaktır.

TJK :Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi’ni ifade eder.

Müracaatçı : Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği şartlarına göre, sabit bayilik talebinde bulunan gerçek kişi

Bayi adayı : Sabit Bayiliğe hak kazanan, ancak henüz sabit bayilik sözleşmesi akdedilmemiş gerçek kişi.

Bayi : TJK ile arasında sabit bayilik sözleşmesi akdedilmiş ve Sabit Ganyan Bayi ruhsatındaki adreste TJK’nın bağladığı müşterek bahis terminali üzerinden müşterek bahis oynatan gerçek kişi.

Ruhsat : Sabit Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgililere Teşkilat tarafından izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,

Örnek Bayi : Tüketici nezdinde TJK’nın algısını yükseltecek niteliklere sahip Bayi mekanları

Donanım :Mülkiyeti TJK’ya ait olan ve müşterek bahis oyunlarını oynatması için, TJK tarafından Bayiye verilen terminal, iletişim cihazları ve LCD ekranlı netice ve muhtemel sistemini ifade eder

Kupon :Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerinde koşu yerinin, koşu numarasının, seçtiği at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli yarış müessesesince tespit edilen formu,,

Bilet :Kuponun, müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde, kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi ifade eder

Madde 3) BAYİLİK VERİLECEK YERLERİN TESPİTİ

TJK Yönetim Kurulu; TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’nün yaptığı tetkik ve çalışmalar neticesinde hazırlanan raporu inceleyerek, yeni bayilik verilecek bölgeleri belirler.

TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü, yeni bayilik verilecek bölgelerle ilgili belirleme çalışması yaparken, bölgenin potansiyelini, bölgede mevcut Bayi varsa bu Bayi veya bayilerin satış durumunu, bilet kabul adetlerini, bu bayilerin o bölgede ihtiyaca cevap verip vermediği hususunu ve TJK’nın yayılma politikasını göz önünde bulundurarak hareket eder.

Madde 4) BAYİİ OLACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Bayilik talebinde bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:


* T.C. vatandaşı olmak
* En az ilköğretim mezunu olmak
* Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, evrakta sahtekarlık gibi mer-i mevzuatımızda yüz kızartıcı ve güven sarsıcı olarak kabul edilen suçlardan biriyle veya kasten adam öldürme ve bu fiillere teşebbüs suçları ile mahkum olmamak
* Reşit ve mümeyyiz olmak
* Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin TJK tarafından kapatılmış olmaması
* Hali hazırda ganyan bayii olmamak
* Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin son iki yıl içinde üçüncü şahıslara devir edilmiş olmaması


Madde 5) BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI

1. Müracaatlar, TJK tarafından hazırlanan matbu dilekçe ile müracaat sahibi veya vekili tarafından yapılacaktır. Müracaat sahibi, matbu dilekçesinde; Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin hükümlerini okuduğunu, tüm şartlarını kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul ile imza edecektir. Müracaat edenlere, müracaatla ilgili vermiş oldukları dilekçenin fotokopisi verilecek ve bu fotokopide:


* Tetkik masrafı kaydı,
* Müracaat edilen mahalde, TJK’nın bizzat veya üçüncü şahıslar marifetiyle bayilik açıp açmamakta serbest olduğu ve bu müracaatın TJK tarafından bayilik verileceği taahhüdünü taşımadığı,
* Müracaatların değerlendirilme asamasında müracaat tarihinin belirleyici bir kriter olmayacağı
* Dilekçenin değerlendirilmesinin ve cevap verilmesinin belli bir süreye bağlı olmadığı, sarahaten belirtilecektir
2. Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:


* İstanbul’da TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü
* Ankara’da TJK Ankara Hipodrom Müdürlüğü
* İzmir’de TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü
* Adana’da TJK Adana Hipodrom Müdürlüğü
* Bursa’da TJK Bursa Hipodrom Müdürlüğü
* Şanlıurfa’da TJK Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü
* Elazığ’da TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü
* Diyarbakır’da TJK Diyarbakır Hipodrom Müdürlüğü


Yukarıda sarahaten belirtilen müdürlükler dısında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatların da bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez

Bayilik münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanıltıcı yanlış beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır

3. Müracaat edenin, müracaat ile birlikte ibraz etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

* TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
* Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdan örneği
* İkametgâh belgesi (son üç ay içinde alınmış)
* Adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
* Özgeçmiş yazısı
* Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti
* Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
* Bayilik açılacak mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkanları da görüntü içerisine alan en az ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
* Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri en az 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
* Aşağıdaki (d) paragrafında bahsedilen makbuzun aslı
* Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekaletname aslı.
* Basvuru sahibi hâlihazırda spor-toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi


4. Müracaat ve nakil islemleri esnasında basvuruda bulunulan adresin tetkik bedeli olarak, KDV dahil 250,00 TL ücret alınacak ve bayilik basvuru veya nakil talebi kabul veya reddedilmis olsa da alınan adres tetkik bedeli iade edilmeyecektir

Basvuru bedellerinin günün sartlarına göre artırılması veya eksiltilmesi TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir

Madde 6) BAYİLİK YAPILACAK MAHAL İÇİN ARANACAK ASGARİ ŞARTLAR
Bayilik yapılacak mahal için aranacak asgari şartlar aşağıdaki gibidir:


1. Bayilik mahalli isbu yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen standartlara göre uygun bir sekilde tefris edilebilecek vasıfta olmalıdır
2. Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya islek bir sokakta, giris katta ve dükkân vasfında olmalıdır. Ancak müracaat edilen bölgenin kosulları göz önünde bulundurularak giris katı olmayan mekanlarda TJK Yönetim Kurulu yetkisinde değerlendirilebilir.
3. Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 (besyüz) metre olacaktır.
4. TJK, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bölgenin potansiyelini, bölgedeki mevcut bayilerin satıs durumlarını, bilet kabul adetlerini göz önünde bulundurarak müsteri memnuniyeti açısından rekabet yaratabilecek ve tüketicilerin TJK hakkında olumlu düsüncelere sahip olacağı mekânları ve özellikle metropollerde bayilik talebinde bulunanların basvurularını değerlendirirken isbu yönetmeliğin 6/c fıkrasının uygulanması tamamen TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
5. AVM’ler için yapılan basvurularda mesafe sartı aranmaz.
6. Hâlihazırda münhasır iddaa bayiliği faaliyetinde bulunup aynı mekân için ganyan bayiliği basvurusunda bulunanların müracaatları isbu yönetmeliğin 6d fıkrasındaki hususlar çerçevesinde değerlendirilir


Madde 7) BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

1. Müracaat dilekçelerinde bayilik yapılacak adres olarak belirtilen mahal, TJK Müsterek Bahisler ve Bayilik Teskilatı Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bayi ekspertiz memuru tarafından tetkik ve rapor edilir. Bayi ekspertiz memurunun basvurulan mahalde yaptığı inceleme ile hazırlayıp Teskilat Müdürlüğüne teslim edeceği bu rapor, adres tespiti ile isbu yönetmeliğin 6.maddesinin a,b ve c bentlerinde belirtilen hususların tespiti ile sınırlıdır
2. TJK Müsterek Bahisler ve Bayilik Teskilatı Müdürlüğü, müracaat edilen bölgenin potansiyelini, bölgedeki mevcut bayilerin satıs ve bilet kabul adet bilgilerini göz önünde bulundurarak basvuruları ön değerlendirmeye tabi tutar
3. TJK Yönetim Kurulu kendisine olumlu görüsle intikal ettirilen müracaatlar arasından isbu yönetmelik gereği Bayi adaylarını belirler. Adayların seçiminde sahsın çevresinde tanınması, TJK’yı temsil kabiliyeti, genel olarak tutum ve davranısları konusunda TJK tarafından yapılacak istihbarat sonucu düzenlenecek raporda yer alacak tespitler öncelikli olarak değerlendirilir
4. TJK Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bayi adayına tebligat, TJK Müsterek Bahisler ve Bayilik Teskilatı Müdürlüğü tarafından yapılır. Bayi adayı, tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (onbes) gün içinde TJK Müsterek Bahisler ve Bayilik Teskilatı Müdürlüğü’ne veya bağlı ünitelere basvurur

Madde 8) BAYİİ ADAYLARINA YAPILACAK TEBLİGATIN İÇERİĞİ
Bayilik talebi olumlu bulunan Bayi adayına;


1. Bayilik mahalline çekilecek Türk Telekom data iletişim hattı için TJK’dan alacağı başvuru formu ile Türk Telekom’a başvuracağı
2. Meriyetteki yönetmelik, TJK Yönetim Kurulu kararları, TJK Müsterek Bahisler ve Bayilik Teskilatı Müdürlüğü tarafından verilen talimatlar çerçevesinde belirtilen ve müracaatına esas teskil eden sartları ve mükellefiyetleri yerine getirerek yönetmeliğe eklenen sabit bayilik sözlesmesini imzalayacağı,
3. Bayi adayının bayilik mahallinde gerekli tefrisatı yaptığını bildirmesini müteakip, bayi adayı ile yönetmeliğe ekli bayilik sözlesmesinin yine TJK Müsterek Bahisler ve Bayilik Teskilatı Müdürlüğü veya yetkili kılınan ünite müdürlüğü arasında akdedileceği,
4. Bayilik mekanının hazır hale getirilmesi için TJK tarafından verilen 60 günlük sürenin ilk onbes ( 15 ) günü içinde; TJK Yönetim Kurulu tarafından belirlenmis olan bayilik teminatının TJK’ nın banka hesaplarına yatırılması gerektiği, aksi takdirde bayilik hakkının düseceği, verilen 60 günlük süre içinde mücbir sebepler hariç bayilik faaliyete geçmediği takdirde yatırılan teminatın TJK hesaplarına irat kaydedileceği ihtarı ,
5. Yukarıdaki hususların 60 (altmıs) gün içinde yerine getirilmediği takdirde bayilik hakkının düseceği ihtarı,
tebliğ edilir.


tebliğ edilir.
Madde 9) BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER
Bayilik talebi kabul edilenlerden istebenecek belgeler aşağıdaki gibidir:


* Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
* Noter tasdikli işyerinin tapusu veya 2 yıllık kira sözleşmesi
* İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
* Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
* Bayi, vekil kullanacak ise 1 (bir) yıl süreli vekaletname
* TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir 5.000USD (beş bin A.B.D. doları) nakit teminatın banka dekontu


Verilen süre içerisinde yukarıdaki belgeleri getirmeyen Bayi adayları faaliyete başlatılmayacaktır.
Madde 10) BAYİLİK TEMİNATI


Bayiler, TJK Yönetim Kurulu’nca tespit edilen miktarı bayilik teminatı olarak nakden yatırmak zorundadırlar. Bu teminat miktarı 5.000USD (bes bin ABD Doları)’dir. TJK Yönetim Kurulu teminat miktarlarını günün sartlarına göre arttırabilir, azaltabilir veya takdir ettiği miktarda ek teminat talep etme hakkına haizdir. Bayi, TJK’nın belirttiği müddet zarfında tespit edilen ek teminatı vermez ise, sözlesme TJK tarafından tek taraflı olarak fesih edilebileceği gibi, TJK teminat talebinde bulunduğu andan itibaren teminat verilinceye kadar, adı geçen bayiinin faaliyetini durdurma yetkisine de haizdir. Bayiinin, bayiliği kendi arzusu ile bırakması veya isbu yönetmeliğin 21.maddenin 12.bendine göre bayiliğin TJK tarafından kapatılması halinde kapatma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra bayiinin TJK’ya her ne nam altında olursa olsun bir borcu yoksa, teminatı aynen ve faizsiz olarak iade edilir. Bayiinin isbu yönetmelik veya sözlesme sartlarına uymayarak bayiliğin TJK tarafından kapatılması halinde teminattan öncelikle borcuna yönelik is bu sözlesmenin 17. maddesinin 8.bendi gereği tahakkuk ettirilecek gecikme faizi, takiben hâsılat borcu ve diğer borçları düsüldükten sonra kalan bakiye varsa TJK lehine irat kaydedilir.
Madde 11) BAYİLİK YAPILACAK MAHALDE BULUNACAK ARAÇ VE GEREÇLER
Bayilik yapılacak mahalde bulunacak araç ve gereçler aşağıdaki gibidir:


* Günlük hasılatın muhafaza edileceği duvara veya yere monte edilmiş çelik kasa
* Yarış severin yarışları rahatlıkla izleyebileceği en az 40inç (100 cm ekran) LCD/Plazma televizyon
* Duyuru panosu (en az 65cm x 65cm ebadında olacak)
* Donanımın istenilen performans ve emniyette çalışabilmesi için kesintisiz güç kaynağı
* Telefon ve faks (telefon terminalin hemen yanında bulunmalıdır).


Madde 12) BAYİLİK MAHALLERİNİN STANDARDİZASYONU


Bayilik mahallerinin kurumsal kimlik konseptini yansıtacak olan standardizasyon çalışması TJK ‘nın Yapı ve Destek Müdürlüğü ile Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğünce yürütülür. Bayi adaylarına, bayilik mahallinde yapmaları gereken düzenlemeler için bir standardizasyon dosyası tebliğ edilir. Düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için Bayi adaylarına en fazla 60 (altmış) günlük süre verilir. Kendisinden talep edilen standardizasyon çalışmalarını verilen süre içerisinde yerine getirmeyen Bayi adayı ile bayilik sözleşmesi imzalanmayacaktır


Madde 13) BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI


TJK Yönetim Kurulu tarafından bayiliğine karar verilmiş olup, işbu Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ndeki şartları yerine getirenlerle ünite müdürlüklerince bayilik sözleşmesi imzalanır ve bayilik ruhsatı verilir. Bayilik ruhsatına haiz olmayanlar, bayilik faaliyetlerine başlayamaz.


Madde 14) BAHİS TERMİNALİ BAĞLANMASI


Bayilik sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, Bayi tarafından bayilik mahalline Türk Telekom data iletişim hattının çektirilmesi ve faal olduğunun TJK’ya bildirilmesi ile bahis terminali ve diğer donanım bir tutanakla çalışır vaziyette teslim edilir ve Bayi faaliyetine başlar.


Madde 15) BAYİLİĞİN DEVRİ VE ORTAK ALMA YASAĞI


Bayi, kar ortaklığı dahil hiçbir suretle yanına ortak alamaz ve hisse devri yapamaz. Kar ortaklığı veya hisse devri yapıldığı TJK tarafından belgelendiği takdirde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın TJK tarafından bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir.


Bayilik münhasıran şahsa verilmekte olup, miras yoluyla dahi mirasçılara intikal etmez. Bayiinin vefatı, gaipliği, vesayet veya hacir altına alındığının kesinleşmiş yargı kararı ile hüküm altına alınması hallerinde, bayilik sözleşmesi kendiliğinden münfesih olur


Ancak, gaipliği hüküm altına alınan veya vefat eden bayiinin, veraset ilamı ile belirlenen varislerinden; ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak üzere, herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, diğer varislerin noterden muvaffakatları ile bayiliğin mirasçılardan biri adına devri talep edilebilir


Bayiinin vesayet veya hacir altına alınması halinde bayiliğin devrinde; bayi evli ise birinci öncelik bayiinin eşine aittir. Bayiinin bekar olması veya eşin bayiliği yürütme iradesinin olmaması halinde; anne, baba ve çocuklar ve kardeşler ile sınırlı olmak üzere herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, vasinin veya kayyumun noterden muvafakatları ile yukarıda sayılanlardan biri adına devri talep edilebilir


Bütün bu yukarıdaki bahsedilen hususların haricinde, makul sebeplere dayanması ve devir için gösterilen gerekçenin TJK Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde bayiliğin, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerle sınırlı olmak üzere devri mümkündür.


Devir talebinde bulunan bayiinin hak ve alacaklarının TJK kayıtlarında hacizli olması halinde, ilgili makamdan alınacak iş bu haczin fekki veya borcu yok yazısının ibrazından sonra, devir işlemi gerçekleştirilir.


Ancak bu halde devir talebinde bulunan bayiinin amme (vergi, SSK gibi) borcu olmadığına dair resmi belge ibrazı zorunludur. Yukarıdaki hallerde devir alma talebinde bulunan şahsın bayiliğe uygunluğu, bayilik ilk müracaatındaki gibi tetkik ile TJK Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemleri karşılığında TJK’ya bedel ödenmez


Yukarıdaki haller dısında TJK’nın onayı ile bayiliğini üçüncü sahıslara devir etmek isteyen bayiler 2.000,00 USD ( iki bin ABD Doları) devir bedeli ödemek zorundadırlar. Devir bedelleri TJK’ya irat kaydedilir. TJK Yönetim Kurulu devir islemleri karsılığında alacağı miktarı günün sartlarına göre günceller.


Bu devir islemleri sırasında ganyan bayisinin hak ve alacaklarının haczi hususunda Kulübümüze intikal etmis bir haciz varsa fek veya borcu yok yazısının getirilmesinden sonra devir islemi gerçeklestirilir.


Bayi, Ganyan bayiliğini TJK’nın onayı olmadan bir baskasına devredemeyeceği gibi bayilik ruhsatı alındıktan sonraki ilk iki yıl içinde de devir yapılamaz. Her ne sekil ve suretle olursa olsun TJK’nın onayı olmayan devrin tespiti halinde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın bayilik sözlesmesi TJK tarafından taraflı olarak feshedilir ve teminat irat kaydedilir.
Madde 16) DEVİR, TEMLİK VE CİRO VERME; REHİN VE TEMİNAT GÖSTERME YASAĞI İLE MAHSUP YETKİSİ


Bayi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarını her ne suretle olursa olsun bir başkasına devir, temlik ve ciro edemez. Rehin ve teminat olarak gösteremez. TJK, her ne suretle doğmuş olursa olsun, tüm hak ve alacaklarını, nezdinde doğmuş ve doğacak Bayi hak ve alacaklarından mahsup suretiyle resen tahsil etme hak ve yetkisindedir.
Madde 17) BAYİNİN GÖREVLERİ
Bayiler;


* Ruhsatnamesindeki yazılı adreste faaliyet göstermek
* Kendisine bildirilen saatlerde bayilik mahallini açık tutmak, terminali satış ve ödeme için hazır hale getirmek, aksi durumlarda meşru bir mazereti varsa, bununla ilgili gerekli izni bağlı bulunduğu TJK Müdürlüğü’nden almak,
* Son koşuya ait parasal neticelerin ilanından sistem kapanana kadar terminali kazançlı bilet ödemesi için faal halde tutmak
* Yarış severin rahat bir şekilde oyun oynamasını temin için her türlü tedbiri almak ve yarış severi gerektiğinde müşterek bahislerle ilgili kurallar konusunda aydınlatmak ve yarış severe kibar bir şekilde davranmak,
* Bayilik mahallini temiz tutmak,
* Her türlü para alışverişlerinde gereken titizliği göstermek, kazançlı bilet ikramiyelerini eksiksiz bir şekilde ödemek ve terminallerin üzerinde bulunan müşteri ekranının yarış sever tarafından görülebilir bir vaziyette durmasını sağlamak
* Kullanımına verilen ve mülkiyeti TJK’ya ait olan Bayi terminalini ve teçhizatlarını usulüne uygun bir şekilde kullanmak ve terminalin temizlik ve bakımı konusunda gereken titizliği göstermek
* Toplanan hasılattan kazançlılara yapılan ödemelerden sonra kalan bakiyeyi kendisine bildirilen gün ve saatte TJK’nın banka hesaplarına teslim etmek zorundadır. Herhangi bir nedenle bildirilen gün ve saatte hasılatın TJK hesaplarına intikal ettirilmemesi halinde, her ayın son gününde yatırılmayan miktar üzerine ödenmeyen gün kadar fatura karşılığı kanuni faiz+KDV tahakkuk ettirilir
* Her türlü ödeme ve iptal biletlerini her haftanın Pazartesi günleri kesmiş olduğu prim faturası ile birlikte TJK ünite müdürlüklerine eksiksiz olarak teslim etmek. İbraz edilemeyen iptal biletleri bedelleri bayiinin cari hesabına borç TJK’ya irat kaydedilir.
* Kulüp tarafından bayiinin kullanımına verilen beher terminal, netice ve muhtemel sistemi ile diğer teknik donanım için tespit edilen aylık kira bedellerini en geç müteakip ayın onuncu gününe kadar ödemek, (bu kira bedelleri Bayi prim alacağından mahsup edilir).
* Hasılat ve kullanımına verilen donanım TJK tarafından emniyeti suistimal, yangın, hırsızlık, halk hareketleri, kötü niyet, deprem, sabotaj ve anarşik hareketler kapsamında sigortalanır. Sigorta poliçeleri mal sahibi sıfatı ile TJK lehine tanzim edilir. Tutarı TJK tarafından tespit edilecek olan ve istenildiğinde arttırılması da TJK’nın münhasır yetkisinde ve inisiyatifinde olan bu sigorta poliçelerinin yıllık primlerini ödemek, (bu prim tutarları Bayi prim alacağından mahsup edilir)
* Tetkik raporlarındaki aksaklıkları verilen süre içinde gidermek, TJK Bilgi İşlem ve Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlükleri tarafından verilecek her türlü yazılı ve sözlü talimata riayet etmek,


zorundadır.
Madde 18) BAYİNİN SORUMLULUKLARI
Bayinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:


1. Bayi, TJK’nın memur ve müstahdemi olmadığından, yapacağı işlemlerden ve TJK’yı küçük düşürecek veya kendisine açıktan menfaat sağlayıcı hareketlerden dolayı, bu hareketi yapanlar istihdam ettiği kimseler dahi olsa, bizzat sorumlu olur. Bu durumda bayilik faaliyeti durdurulur ve bayilik mahallindeki donanım geri alınır. Bu konuda düzenlenecek rapor ve belgeler TJK Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilir, iptal işlemi bu konuda yetkili heyetin kararı ile kesinleşir
2. Bayiliğin her türlü adli, idari, cezai ve mali sorumluluğu bizzat bayiye aittir
3. Bayi, TJK’nın kendisine vereceği ve mülkiyeti tamamen kulübe ait olan donanım ile bayilik mahallindeki işlerini yürütür. Bayiliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde, Bayi donanımı bayiliğin son bulduğu günden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde TJK’ya çalışır ve sağlam vaziyette teslim eder.
4. Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynandığı ve oynatıldığının resmi kurumlar veya TJK yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bundan Bayi sorumlu olur ve bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir
5. Bayi, bayiliğinde oynanan oyunlardaki ihmal, hata, kasıt veya tedbirsizlik nedeni ile oyun sahiplerinin uğrayabilecekleri ikramiye ve diğer zararlara karşı münhasıran sorumludur
6. Bayi, oyun terminalinde TJK tarafından eğitilmiş ve kendisine Bayi Terminal Operatörü kartı verilmiş eleman çalıştırmak zorundadır. Bayi Terminal Operatörü, işbu Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ilk dört bendindeki şartlara haiz olmak zorundadır.
7. Terminal başında bulunan operatör, TJK tarafından kendisine verilen Bayi Terminal Operatörü kartını takmak zorundadır
8. Bayi kendisine teslim edilen donanımın arızası durumunda, herhangi bir müdahalede bulunmadan TJK teknik servisine arızayı bildirip, talep edilmesi durumunda da ilgili donanımı en yakın bakım ünitesine getirmekle mükelleftir
9. 18 Yaşından küçüklerin ve gayri mümeyyizlerin bayilik mahalline girmesi, oyun oynaması ve ikramiye tahsil etmesi kesinlikle yasaktır.
10. Sabit Ganyan bayiliği yapılacak mahalde TJK’nın vereceği donanım dışında başka bir oyun makinası bulunmayacaktır (atari, kumar makinaları, sigara oyun makinası vs.).
11. Bayilik ruhsatı, bayilik mahallinde görünür bir yerde asılı olacaktır
12. Bayilik mahallinin içinde Spor Toto (iddaa), Sayısal Loto, Milli Piyango gibi diğer şans oyunları ile tekel bayiliği faaliyetlerinde bulunulabilmesi mümkündür. Ancak diğer şans oyunlarının tefrişat şartlarının, bayilik mekanında TJK’nın kurumsal kimliğini ve görünürlüğünü engellememesi gerekir. Ganyan bayiliğinden sonra alınan her türlü şans oyunu bayiliği TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı ile bilgi amaçlı paylaşılacaktır
Madde 19) BAYİLİK İŞ YERİNİN NAKLİ


Bayi, bayilik ruhsatında belirtilen adres dışında bayilik faaliyetini sürdüremez. Aşağıda belirtilen hallerde, nakil talebinde bulunabilecek bayiinin, nakil talebinin uygun bulunması halinde, bayilik ruhsatındaki adres güncellenerek, ruhsat yenilenir


Bayi:


* İhtiyaç sebebi ile iş yerinden tahliyesi halinde,
* Mevcut işyerine Belediye’den iş yeri açma ruhsatı alamaması halinde
* Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
* Bayiinin mevcut işyerinden daha iyi konumda bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK’ca takdir edilir)
* Bayiinin nakil talebi için ileri sürdüğü sağlık nedenlerini TJK’nın uygun bulması halinde, nakil talebinde bulunabilir.


nakil talebinde bulunabilir.


Bayi, yukarıda nakli gerektiren hallerin vukuunda, ilgili ünitelere bir dilekçe ile basvurur. Dilekçeye; 5. maddenin d bendine göre tetkik masrafı olarak yatırdığı bedele iliskin makbuzu, nakil talep edilen mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alan ikiser adet fotoğrafını, mal sahibi ise tapusunu, kiracı olacak ise en az iki yıllık kira taahhütnamesini ekler.


Bayi, TJK’nın yazılı muvafakati kendisine tebliğ edilmeden kesinlikle yer değiştiremez


Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren nakil islemleri il sınırları içerisinde kalmak ve isbu yönetmeliğin 6. madde hükümlerini sağlamak kaydıyla mümkündür.


Bayilik talebi olumlu bulunan bayi adayları, bayilik ruhsatı alındıktan sonra ilk bir yıl içerisinde, mevcut bayiler de nakil yapmıslarsa bir yıl süre ile yeni bir mekâna nakil talebinde bulunamazlar.


Bayilik talebi olumlu bulunan bayi adayları, basvuru adreslerinde ki mekânlarında faaliyete baslamak zorundadırlar. Bu hususa iliskin nakil talepleri kabul edilmez


Ayrıca nakil talepleri değerlendirilirken mesafe konusunda geçmis yönetmelikler ile kazanılmıs haklar nakil talebinin aynı semtler dahilinde olması durumunda geçerli olacaktır.


Nakil talepleri olumlu değerlendirilen bayilerden;


* Bayilik mahallerinde, işbu yönetmeliğin 12. maddesi gereği yapılması gereken tefrişatın yerine getirilmiş olması
* Yeni iş yerinin tapu veya kira kontratının noter tasdikli fotokopisi
* İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
* Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
* Eski bayilik ruhsatı ve sözleşmesi


istenir.
Madde 20) BAYİLİK DENETİMİ


Bayiler, TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü personeli ve bağlı bulundukları ünitenin bu işle yetkili elemanları tarafından denetlenir


Madde 21) BAYİLİĞİN İPTALİ/ SÖZLEŞMENİN FESHİ


Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde bayilik iptal edilir:


* Oyuncu rızası hilafına bilet iptali..
* Gerekli uyarıların sözlü veya yazılı olarak yapılmasına rağmen hasılatın zamanında yatırılmaması
* TJK tarafından verilen talimatlara uyulmaması, tetkik raporundaki eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi
* Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynatılması veya buna müsaade edilmesi,
* TJK’nın onayı olmadan bayiliğin başka bir adrese nakledilmesi
* Bayilik mahallinde TJK tarafından onaylanmayan başka işlerin yapılması
* 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., ve 13. maddelerdeki şartlardan herhangi birinin ortadan kalkması
* İşbu yönetmeliğin 15, 17 ve 18 uncu maddelerinin ihlali
* Bayilik teminatının artırımı talebinin verilen süre içinde yerine getirilmemesi
* İş bu yönetmeliği 17.2. maddesi hükmüne göre izinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayiinin bir takvim yılı içerisinde izinsiz toplam on beş gün müşterek bahis oynatmaması
* Toplanan hasılattan kazançlılara yapılan ödemelerden kalan bakiyeyi bir takvim yılı içerisinde on kez geç ödemesi
* TJK tarafından belirlenecek günlük asgari limitte satış yapamaması


Hallerinde bayilikler TJK Yönetim Kurulu’nun 16.03.2010 tarih 5/42 sayılı toplantısında yetkili kıldığı komisyonun kararına istinaden kapatılır.
Madde 22) ESKİ BAYİLİK MÜRACAATLARININ DURUMU


Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınan ve bugüne kadar değerlendirilmeyen tüm bayilik müracaatları geçersiz olup, ancak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve yönetmelikteki şartlara uygun olarak yapılan yeni müracaatlar değerlendirilir


Madde 23) TEBLİGAT


Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin ve sözleşmenin uygulanması dolayısıyla herhangi bir nedenle Bayiye gönderilecek ihtarnamelerde tebliğ şartı aranmaz, Bayiinin sözleşmede beyan ettiği adrese gönderilecek tebligat kanunen yeterli ve geçerli olup, iş bu gönderi ile tebligat yapılmış sayılır


Madde 24) ESKİ YÖNETMELİKLER


İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle eski yönetmelik yürürlükten kalkar ve daha sonra yapılacak her türlü değişiklikler, Bayi tarafından peşinen kabul edilmiş sayılacaktır


Madde 25) YÜRÜRLÜK


Bu yönetmelik TJK Yönetim Kurulu’nun 18.12.2010 tarih 26 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2003 Enternasyonel Malazgirt Koşusu

2003 yılında koşulan Enternasyonel Malazgirt Koşusu Ersanhan isimli safkan kazanmıştır.

Son 100 metredeki etkili sprinti ile çok kaliteli safkanları geride bırakan Ersanhan sahiplerini sevindirdi.

Ersan Özbelge sahibi olduğu Ersanhan jokeyi Halis Karataş ile zafere ulaşmıştır...

Ersanhan hayatını kaybettiği için hem Onu anmak hm de çok guzel bir yarış izlettirmek istedik...

2003 Malazgirt Ersanhan

2010 En İyi Arap Atı Hayatım

Hayatım atı 2010 yılının en iyi arap atı seçildi.Hayatım bu ödulu kazanan ilk kısrak olarak tarihteki yerini aldı.

Hayatım bugune kadar koştuğu 55 koşusunun 20 kez birinci,17 kez ikinci,8 kez ucuncu,4 kez de dörduncu oldu. 

"Şövalye - Zehra.112" orjinli Hayatım ilk koşusunu 18 Nisan 2008 de koştu.

Bu ödulu daha önce alan diğer arap atları Kafkaslı,İzbatur,Turbo,Ayabakan....

Hayatım kısrağının hikayesi de bu ödulu daha anlamlı kılıyor.İki arkadaşın at almak istemeleri ile başlayan hikaye paralarına uygun tek atın Hayatım olması ile daha da ilginçleşiyor.

Orjini çok kaliteli olmadığı için 6 bin tl ye alınan Hayatım'a sutçu beygiri lakabı takılıyor

Hayatım yarış hayatına başladıktan sonra sutcu beygiri olmadığını kanıtlıyor ve sahiplerine bugune kadar 2,5 milyon tl kazandırıyor.

Son olarak da 2010 yılının en iyi Arap atı seçilerek unutulmayan atlar arasındaki terini alıyor...

Hayatımın unutulmayan zaferleri ;

Ankara Vali Kupası Koşusu,Ankara Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu,Ankara Anadolu Tarım İşletmesi Koşusu,İstanbul Karacabey Tarım İşletmesi Koşusu,Bursa Domaniç Koşusu,Adana Misakı Milli Koşusu... 

Hayatım'ın 2009'da kazandığı Ankara Vali Kupası koşusunu izleyebilirsiniz...

Hayatım 2009 Vali Kupası

Mohaç Koşusu 2011 Onurkaan


29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı orduları arasında yapılan savaşa Mohaç Muhaberebesidir.

Savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve Macaristan topraklarını Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Mohaç muharebesi tarihin en kısa suren savaşlarından biri olmuştur.Savaş yaklaşık olarak 2 saat surmuştur.

Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutan bu savaş her sen yarış programında yer alan Mohaç koşusu ile hatırlanmaktadır

Mohaç koşusu yarış programlarının en önemli koşularından biridir.13 Nisan 2011 İstanbul'da koşulacak yarışa 10 tane 4 yaşlı kaliteli Arap atları katılacak... 

Özfidan,Onurkaan,Darfur,Gurgökçe,İsfendiyar,Sungurberk gibi tanınmış yarış atlarının katıldığı koşunun ikramiyesi 120.000 bin tl idi.

Koşuyu Halis Karataş'ın bindiği Onurkaan kazandı...

Mohaç Koşusu 2011 OnurKaan

2011 Polis Koşusu Adonise


12 Nisan 2011 tarihinde Ankara yarış gununun en önemli koşusu olan Polis Koşusu koşuldu.

Yarışa 11 tane 4 ve daha yukarı ingiliz atları katıldığı 1400 metre çim pistte koşunun ikramiyesi ise 56 bin tl olarak belirlenmişti.

Koşuyu Selim Kaya'nın bindiği yarışın favorisikaliteli safkan ADONİSE kazandı.

Adonise yarışı kazanırken bitiriş derecesi 1.22.48 oldu.

Yarışı 7 numaralı Surların Sultanı ikinci olarak bitirirken Adonise'nin 1 boy gerisinde kalarak iyi bir yarış koştu.Borayel ve Yeni Lira ise tabelayı tamamladılar.

2011 POLİS KOŞUSU ADONİSE

Karayel Efsanesi

Karayel Atının yarış hayatı 3 sene sürmüştür.3 senede koştuğu 18 koşuyu da kazanan Karayel TRIPLE CROWNE yapmıştır.
 

 Aygır olarak da çok başarılı yavruları olanKARAYEL'in bazı yavruları  SEREN I, CARTEGENA VE KARANİMO 'dur.

Efsane safkan Karayel'e koşutuğu 18 koşunun 17 sinde unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1 koşuda da Süleyman Akdı binmiştir.

Karayel Hakkında Tjk.org'un hazırladığı makale (ALINTIDIR)

Karayel'in yarış yaşamı 1972 yılının 2 Eylül Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki 1100 metrelik maiden koşuyla başlar. 


O dönemlerin maiden’larında yarışseverler Ekrem Kurt’un bindiği taylara şans tanırlardı. Bu taylar hele bir de Eliyeşil Ekürisi’nin ise herkesin favorisi olurdu. 

Karayel de favori olarak girdiği 1100 metrelik koşuyu kolayca kazanmayı başardı. 15 gün sonra kısa vadeli Baltacı koşusunda da birincilik yine Karayel’indir.

Karayel iyi bir taydır ve artık onun için “ver elini” Ankara…

Ankara "el verir" bu güzel eşkalli safkana ve Karayel orada şampiyonluğunu ilan eder.

Önce Kraliçe II. Elizabeth Koşusu, sonra Prof. Tevfik Başer Koşusu ve nihayet Çaldıran Koşusu birinciliği…

İki yaşlı İngilizlerin klasiği Çaldıran Koşusu, Karayel’in o güne kadar en kolay kazandığı yarış olur. Karayel iki yaşlı döneminde katıldığı 5 koşuyu da kazanan bir baş taydır artık. O günlerin ikramiyeleri ile kazancının 189.000 TL olduğunu da ekleyelim.

Akif Akson, Erkek Tay Deneme ve Sait Akson Koşularındaki birincilikleri 1973 yılı Gazi Koşusu’nun büyük favorisi yapar Karayel’i. Karayel’in Gazi Koşusu’ndaki "kimilerine göre" mucizesini anlatmak çok güç, görmek gerek... 


Sonra Ankara Koşusu birinciliği ile Triple Crowne ve Cumhuriyetimizin 50. Yılı nedeniyle düzenlenen koşu vardır sırada. 

Ankara’da da Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Cumhuriyet Senatosu Koşuları birincilikleri de Karayel’in olur. Bu safkanın 3 yaşlı dönemindeki kazancı 892.500 TL’dir. O yılın Gazi Koşusu ikramiyesi ise, bugünlerin bir ekmek parası; 300 bin lira…

Karayel 4 yaşında iki kez daha start alıp 2 birincilik ve 122.500 lira kazanır. Şampiyonun yarış pistlerindeki öyküsü 14 Temmuz 1974 tarihinde noktalanır.

Karayel, Prince Tudor ile Linda’nın yavrusudur ve Plevne ile Tuğrulbey gibi açık koşularda iddialı olabilen isimlerin tam kardeşidir. 


Karayel’in babası Prince Tudor uzun yıllar ülkemizin en ünlü aygırları arasında yer aldı. Prince Tudor 2000 Guineas’de Rocavon’a geçilerek ikinci olmuştu. Babası King of The Tudors, Tudor Minstrel’in oğludur ve Eclipse Stakes’i kazanmıştı. 

Tudor Minstrel ise 1941 Derby galibi Owen Tudor ile Sansonet’ten doğmadır. Tudor Minstrel uzun mesafelere yatkın olmayan bir safkan olarak anılır. Yavrusu King of the Tudors da genellikle 1600 ile 2000 metrelik koşularda başarılı olan yavrular vermiştir. 

Prince Tudor’un anası Fragrant Honey de babası Honeway gibi süratli bir safkandı. Bu nedenlerle Prince Tudor yavrularının mesafeye yatkınlıkları Gazi Koşularındaki başarıları sonrası bile ülkemizde bir hayli tartışılmıştır. 

Başta Karayel olmak üzere Lovely Prince, Rocky Mountain gibi yarışçılığımızın önde gelen safkanlarının babası Prince Tudor’dur ve bu safkanlar uzun mesafeli koşulardaki başarıları ile anılırlar. Prince Tudor’un mesafe limitli yavrularının en ünlüsü Aytudor’dur.

Karayel’in anası Linda ülkemizin uzun yıllar baş aygırı olan Cihangir ile Modalı’nın yavrusudur. Linda’nın Türk Yarışçılığına verdiği unutulmaz isimlerden biri de Royal Shiraz’dan doğan yavrusu Hafız’dır. 


Linda’nın babası Cihangir; İngiltere’nin en ünlü Chief the Races aygırlarından Hyperion’nun yavrusudur. Cihangir’in annesi Fair Profit’in babası Fair Trial de kısrak babası olarak Avrupa’da çok ünlenmiş bir aygırdır. 

Linda’nın annesi Modalı, Montrose ile I’m No Angel’in kızıdır ve İngiltere’den getirilip Şadi Eliyeşil’e satılmıştı. Modalı’nın babası Montrose 1926 yılı Derby ve St. Leger galibi Coronach’in oğludur. I’m No Angel de 1928 Derby galibi Felstead ile Blandford kızı Marie Dhu’dan doğmuştur.

Karayel pedigrisinde Hyperion ve Fairway inbreading’leri göze çarpıyor ki bunlar mesafeye yatkınlığının nedeni olarak değerlendirilmelidir

Karayel Orjini

Karayel'in yarış hayatındaki koşuları (Mesafe,Bitiriş Derecesi)

İstanbul     02.09.1972     Maiden               1100 Çim      1.10.60

İstanbul     17.09.1972     Baltacı - KV       1400 Çim       1.26.48

Ankara      15.10.1972     K. Elizabeth       1400 Çim      1.25.32

Ankara      05.11.1972     T. Başer             1400 Çim      1.27.66

Ankara      19.11.1972    Çaldıran             1600 Çim      1.40.26

İstanbul     21.04.1973    Akif Akson        1400 Çim      1.28.22

İstanbul     06.05.1973    Erkek T.D.        1600 Çim      1.37.54

İstanbul     20.05.1973    Sait Akson        2200 Çim      2.20.48

İstanbul     10.06.1973    Gazi                   2400 Çim      2.34.62

İstanbul     29.07.1973    Sadun Atığ        2000 Çim      2.10.20

İstanbul    30.08.1973     Büyük Taarruz       3000 Çim      3.18.06

İstanbul    23.09.1973     Ankara               2800 Çim      2.54.84

İstanbul    29.10.1973     Cum. 50. Yılı       1800 Çim      1.50.72

Ankara     11.11.1973     Cumhurbaşkanlığı  2400 Çim      2.29.44

Ankara     25.11.1973     Başbakanlık       2000 Çim      2.02.20

Ankara     08.12.1973     Cum. Senatosu       3000 Çim      3.16.70

İstanbul    16.06.1974     Ahmet Atman       2400 Çim      2.32.28

İstanbul    14.07.1974     Boğaziçi       2400 Çim      2.28.64

Ege Derbisi 2011 Aydemirhan


4 ve yukarı yaşlı 7 İngiliz atının katıldığı 2200 metre kum piste koşulan koşuyu Ayhan Giray'ın sahibi olduğu Aydemirhan kazandı.

92 bin tl lik ödüllü koşuyu jokeyi Halis Karataş ile kazanan Aydemirhan bu aralar ne kadar formda olduğunu birkez  daha gösterdi.

5 numaralı Dynasty ikinci,1 numaralı Mentor üçüncü yarışın favori atı 2 numaralı Tsar ise koşuyu dördüncü olarak bitirdiler...

EGE DERBİSİ KOŞUSU 2011 AYDEMİRHANİstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu 2011


8 nisanda koşulan Bursa Emniyet Müdülüğü koşusundan 2 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu 10 Nisan Cumartesi günü koşuldu.

2000 metre kum pistte 47 bin tl lik ikramiyeli koşuya 3 yaşlı 5 İngiliz atı katıldı.

Beşiktaş yöneticisi Serdar Adalı'nın sahibi olduğu ARCOBALENO isimli safkan Halis Karataş ile koşuyu kazandı.

Koşuyu Mister Kermit ikinci,Star Gate üçüncü,Grand Star'da koşuyu dördüncü olarak bitirdiler...

2011 İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU
 
Support : At Yarışı | Blogger | Altılı Ganyan Tahminleri At yarışı ülkemizin en çok oynanan şans oyunularından biridir.Aynı zamanda at yarışı tahminleri,seyis,antrenör,jokey vb. konularda pekçok kişinin çalıştığı 60 bin civarında insana iş alanı yaratan dev bir sektördür.Spy X ve bendenizin tahminlerini bu blogda bulabilirsiniz İyi şanslar 2008@mmk kullanılan içerikler kaynak gösterilmeden kullanılamaz,kullanılan videolar Youtube.com dan alınmaktadır ve herhangi bir telif hakkı içermemektedir...At yarışı tahminleri kişisel yorumlarımızdır at yarışı oynamaya teşvik söz konusu değildir veya tutması garanti değildir.Yorumları değerlendirip at yarışı oynamak sizin tercihinizdir.Altılı ganyan en eski şans oyunlarından biridir ve binlerce kişiye iş imkanı sağlamaktadır. © 2013. At Yarışı Tahminleri - Altılı Ganyan Tahminleri - Yapan at yarışı mmk